StartUsługiArchiwumCzytelniaWarsztatSekretariat
Start arrow biznes-plany >
 
 • Dla kogo: instytucje poszukujące finansowania; firmy z pomysłem na rozwój; firmy restrukturyzujące się; nadzór właścicielski; firmy consultingowe (podwykonawstwo).
 • Co: doradztwo w finansach, zarządzaniu, marketingu i strategii; kreatywność i elastyczność; budowa trwałych więzi z klientem; zespół fachowców z różnych dziedzin.
 • Dlaczego: to przydatne wsparcie w osiąganiu sukcesów i dalekosiężnych celów...
 
poniedziałek, 20 maja 2019
do końca roku zostało 226 dni

 

Przydatne linki

------------- Money.pl -------------
----------------- GUS ----------------
--------------  Europa --------------

 

----------------------- 


Otrzymane dotacje

Obecnie realizowany jest własny projekt, dofinansowany ze środków unijnych, dotyczący ochrony własności przemysłowej.

Uslugi.jpg
Analiza planowanych przedsięwzięć

 

Cel i zastosowanie usługi

Biznes-plan (czasem jako studium wykonalności) jest dokumentem przedstawiającym plany przyszłego funkcjonowania. Jest to podstawowy dokument wymagany przy ubieganiu się o zewnętrzne finansowanie, czy to z banków, czy z funduszy inwestycyjnych, czy też z funduszy pomocowych. W jednej ze swoich odmian jest również niezbędny do realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Innym zastosowaniem jest np. przedstawienie planu rozwoju do akceptacji rady nadzorczej czy właściciela.

Powinien zawierać w sobie co najmniej wybrane elementy analizy marketingowej, technologicznej, organizacyjnej oraz ekonomiczno-finansowej. Ma z niego wynikać przygotowanie operacyjne do realizacji planów rozwojowych. Ma on podsumować i ująć w liczby planowaną działalność, zweryfikować jej efektywność finansową (próg rentowności, rentowność działalności, płynność, stopa zwrotu itd.) oraz zmierzyć wartość i zaproponować dobranie optymalnych źródeł finansowania.

Opis i zakres usługi

Biznes-plan w części marketingowej może zawierać:

 • segmentację klientów (w zależności od produktów oraz metod dotarcia),
 • analizę produktów (polityka jakości, obiektywne korzyści dla klientów, korzyści dla klientów w porównaniu do konkurencji, planowana wielkość sprzedaży i udział w rynku, potencjalni klienci),
 • analizę cen (ceny w stosunku do cen produktów konkurencyjnych, substytutywnych i komplementarnych),
 • analizę pośredników i preskryptorów (stopień uzależnienia, koszty),
 • zasady promocji (koncepcja zdobywania i powiększania udziału w rynku, koncepcja przedstawiania firmy i jej produktów, akcje reklamowe, promocyjne i public relations),
 • programy marketingowe (obejmujące opis działań w podziale na funkcję, cele, poddziałania, budżet, terminy i zasady odpowiedzialności),
 • analizy sektorowe (zagregowane dane branżowe, trendy, wnioski).

Ponadto biznes-plan często zawiera:

 • analizę techniczną lub technologiczną (charakterystyka maszyn, urządzeń i nieruchomości pod kątem zwiększenia potencjału firmy, a także charakterystyka procesów produkcyjnych, surowców, dostawców itd.),
 • plan organizacyjny (zatrudnienie, zasady wynagradzania, zakres odpowiedzialności).

Biznes-plan w części finansowej obejmuje:

 • analizę przychodów (sprzedaż ilościowo w podziale na produkty z uwzględnieniem cen jednostkowych),
 • analizę kosztów (koszty zmienne i koszty stałe, transformacja z podziału merytorycznego w układ rodzajowy lub kalkulacyjny),
 • analizę inwestycji (transformacja z podziału merytorycznego w układ bilansowy oraz plan amortyzacji),
 • analizę zapotrzebowania na kapitał obrotowy (wielkości zapasów, należności i zobowiązań),
 • analizę źródeł finansowania (harmonogramy spłat kredytów i pożyczek, rozliczenia dotacji, podniesienia kapitału, wypłaty dywidend),
 • projekcje prognozowanych sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne),
 • analizę wskaźnikową,
 • wykresy struktury i dynamiki wybranych wielkości finansowych.

Załacznikiem do biznes-planu mogą być równiez opracowania prawne pozwalające na realizację proponowanych w nim rozwiązań. Dotyczy to w szczególności usług doradczych świadczonych dla stron partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dane źródłowe

Dane źródłowe to informacje gromadzone przez wewnętrzne jednostki organizacyjne zajmujące się sprzedażą, zakupami, produkcją, księgowością itd. Należą do nich także historyczne sprawozdania finansowe wraz z badaniem biegłego rewidenta. Ponadto dane źródłowe pochodzą z wywiadów z kluczowymi osobami. Stosowane są również źródła zewnętrzne w postaci stron internetowych, specjalistycznych raportów, artykułów prasowych itd.

Terminy wykonania

W zależności od przeznaczenia biznes-planu oraz wielkości podmiiotu realizacja może trwać od dwóch tygodni do dwóch miesięcy.