StartUsługiArchiwumCzytelniaWarsztatSekretariat
Start arrow wyceny >
 
 • Dla kogo: instytucje poszukujące finansowania; firmy z pomysłem na rozwój; firmy restrukturyzujące się; nadzór właścicielski; firmy consultingowe (podwykonawstwo).
 • Co: doradztwo w finansach, zarządzaniu, marketingu i strategii; kreatywność i elastyczność; budowa trwałych więzi z klientem; zespół fachowców z różnych dziedzin.
 • Dlaczego: to przydatne wsparcie w osiąganiu sukcesów i dalekosiężnych celów...
 
poniedziałek, 20 maja 2019
do końca roku zostało 226 dni

 

Przydatne linki

------------- Money.pl -------------
----------------- GUS ----------------
--------------  Europa --------------

 

----------------------- 


Otrzymane dotacje

Obecnie realizowany jest własny projekt, dofinansowany ze środków unijnych, dotyczący ochrony własności przemysłowej.

Uslugi.jpg
Wyceny

 

Cel i zastosowanie usługi

Celem usługi jest oszacowanie wartości przedsiębiorstwa, potrzebne najczęściej do transakcji zbycia lub nabycia całości firmy lub zorganizowanej jej części, a także do przeprowadzenia fuzji lub likwidacji. Często wycena ma zastosowanie przy corocznej aktualizacji wartości bilansowej trwałych aktywów finansowych, czyli udziałów lub akcji podmiotu w spółkach niepublicznych. Wycena moze również dotyczyć wyłącznie planowanego przedsięwzięcia (niezależnie od realizującego go podmiotu lub też do realizacji przez podmiot jeszcze nieistniejący) - w celu zweryfikowania jego opłacalności.

Wycena może dotyczyć również wartości niematerialnych, będących składnikiem majątku spółki. Należą do nich m.in. znaki towarowe i patenty.

Kolejnym wycenianym składnikiem majątku mogą być instrumenty finansowe, takie jak np. skrypty dłużne.  

Opis i zakres usługi

Usługa polega na przeprowadzeniu wyceny przedsiębiorstwa wybranymi metodami:

 • skorygowanych aktywów netto (odtworzeniowo lub likwidacyjnie)
 • zdyskontowanych przepływów pieniężnych,
 • porównawczą,
 • lub adekwatnymi metodami mieszanymi.

Wartości niematerialne mogą być wyceniane następującymi metodami:

 • Metoda kosztowa (cost approach)
 • Metoda rynkowa (market approach)
 • Metoda dochodowa (income approach)
 • Metoda wartości resztowej dochodu (residual income approach)
 • Metoda nadwyżki zysku (excess earnings approach)
 • Metoda zwolnienia licencyjnego (relief from royalty approach)

Instrumenty finansowe wyceniane są zazwyczaj metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.


Dane źródłowe

Sprawozdanie finansowe, najlepiej z opinią i raportem biegłego rewidenta, noty objaśniające do bilansu, długoterminowy plan rozwoju z projekcjami finansowymi, inne informacje, dotyczące aktywów, pasywów i prowadzonej działalności, które mogą mieć istotny wpływ na wartość firmy.

Terminy wykonania

W zależności od wielkości firmy i przyjętych metod wyceny realizacja może trwać od dwóch tygodni do dwóch miesięcy.