StartUsługiArchiwumCzytelniaWarsztatSekretariat
Start arrow inne doradztwo >
 
  • Dla kogo: instytucje poszukujące finansowania; firmy z pomysłem na rozwój; firmy restrukturyzujące się; nadzór właścicielski; firmy consultingowe (podwykonawstwo).
  • Co: doradztwo w finansach, zarządzaniu, marketingu i strategii; kreatywność i elastyczność; budowa trwałych więzi z klientem; zespół fachowców z różnych dziedzin.
  • Dlaczego: to przydatne wsparcie w osiąganiu sukcesów i dalekosiężnych celów...
 
poniedziałek, 20 maja 2019
do końca roku zostało 226 dni

 

Przydatne linki

------------- Money.pl -------------
----------------- GUS ----------------
--------------  Europa --------------

 

----------------------- 


Otrzymane dotacje

Obecnie realizowany jest własny projekt, dofinansowany ze środków unijnych, dotyczący ochrony własności przemysłowej.

Uslugi.jpg
Analizy i pozostałe doradztwo


Cel i zastosowanie usługi

W ramach usługi doradztwa i szkoleń oferuję wykorzystanie wiedzy i doświadczenia, swojego i konsultantów różnych specjalności, w zakresie szeroko pojętego funkcjonowania gospodarczego. Usługa moze dotyczyć np. analizy strategicznej  (np. w związku z zaistnieniem istotnych nowych okoliczności, takich jak wprowadzenie nowych produktów, pojawienie się nowego silnego konkurenta, fuzja lub przejęcie innego podmiotu itd.) lub analizy ekonomiczno-finansowej (sprawozdań czy budżetów przedsiębiorstw, miast lub innych instytucji) - w formie pisemnego opracowania albo zorganizowania warsztatów. Usługa może równiez dotyczyć monitoringu spółek pod kątem realizacji umów czy też w ramach nadzoru właścicielskiego. Usługa może też obejmować doradztwo operacyjne w formie opracowania dokumentacji i planów działań. W skład usługi wchodzi także organizowanie szkoleń o tematyce związanej z pozyskiwaniem finansowania czy analizami strategicznymi, ekonomiczno-finansowymi i innymi.

Opis i zakres usługi

Usługa polega na służeniu klientowi wiedzą i doświadczeniem bądź poprzez szkolenia, bądź poprzez wsparcie w trakcie rozmaitych procesów biznesowych (jak negocjacje, uruchamianie działalności, ocena i weryfikacja działań poszczególnych struktur przedsiębiorstwa), bądź też w pisemnych opracowaniach.

Analiza strategiczna może obejmować: określenie domeny działania (zasięgu), analizę rynku (nabywcy, zaspokajane potrzeby), analizę konkurencji (sł?y konkurencyjne: wejście, substytucja, siły przetargowe klientów i dostawców, rywalizacja obecnych konkurentów), strategię konkurencji (budowanie przewagi strategicznej), wyznaczanie lub weryfikację celów (zróżnicowanie pod względem szczebli organizacyjnych, obszarów funkcjonalnych oraz ram czasowych), analizę organizacji (dostosowanie strategii do umiejętności i zasobów), siły, słabości, szanse, zagrożenia oraz ich wpływ na realizację celów (macierz celów) oraz wzajemne wzmacnianie lub osłabianie (macierze SWOT i TOWS), wybór optymalnej strategii, założenia do strategii funkcjonalnych: marketingowej, finansowej, produkcyjnej, zasobów ludzkich, badawczo-rozwojowej (alokacja zasobów, ustalenie priorytetów, zdefiniowanie kierunków działań), przedstawienie obrazu rozwoju w postaci harmonogramu (milestones – kamienie milowe).

Analiza ekonomiczno-finansowa dotyczy np. wskaźników efektywnościowych, zapotrzebowania na finansowanie, badania płynności, stanu zadłuzenia itp.

Analiza kontrolingowa dotyczy rentowności produkcji w podziale na asortymenty, klientów, rynki, kosztów w podziale na dostawy i dostawców, zapasów w podziale według rotacji itd. 

 Monitoring spółek obejmuje analizę dokumentacji, majątku, działalności itd. pod kątem zgodności z umowami lub z planami, a także sporządzanie raportów, zawierających np. analizę niezgodności i ich przyczyn, wczesne ostrzeganie o problemach itd. Nadzór właścicielski może być dodatkowo wsparty wyspecjalizowanymi narzędziami informatycznymi (system arkuszy kalkulacyjnych i bazy danych).

Doradztwo operacyjne moze się skupiać na rozmaitych szczegółowych dziedzinach - koncepcja zdobywania i powiększania udziału w rynku, koncepcja przedstawiania firmy i jej produktów, akcje reklamowe, promocyjne i public relations, programy marketingowe (obejmujące opis działań w podziale na funkcję, cele, poddziałania, budżet, terminy i zasady odpowiedzialności), programy rewitalizacji terenów, analizy prawne, witryny internetowe itd.


Dane źródłowe

Dokumentacja w zależności od typu usługi.

Terminy wykonania

Czas trwania usługi moze być ustalony na określony czas lub bezterminowo (stała współpraca).