Usługi

Poniżej opisałem bliżej zakres świadczonych usług. Kliknięcie na każdą z nich spowoduje przejście do tabel z listą zrealizowanych zleceń.

Wyceny

Wycena może dotyczyć całego przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tzw. ZCP), udziałów lub akcji, aktywów niematerialnych (znaków towarowych, patentów, know-how), instrumentów finansowych (skryptów dłużnych, obligacji).

Spółki mogą być wyceniane metodą dochodową (DCF: zdyskontowanych strumieni pieniężnych), majątkową (SAN: skorygowanych aktywów netto), porównawczą lub mieszaną. Pozostałe aktywa najczęściej wyceniane są którąś z odmian metody dochodowej

Finansowanie

Usługa adresowana jest do podmiotów poszukujących źródeł finansowania inwestycji, majątku obrotowego lub innych wydatków związanych z planami rozwojowymi, restrukturyzacyjnymi lub z działalnością bieżącą.

Dotyczy m.in. pozyskania dotacji (w tym ze środków unijnych), kredytów i pożyczek. Ponadto może dotyczyć dokapitalizowania przez fundusz inwestycyjny lub inwestora branżowego.

Biznesplany

Biznes-plan (czasem jako studium wykonalności) jest dokumentem przedstawiającym plany przyszłego funkcjonowania. Jest to podstawowy dokument wymagany przy ubieganiu się o zewnętrzne finansowanie, czy to z banków, czy z funduszy inwestycyjnych, czy też z funduszy pomocowych.

Powinien zawierać w sobie co najmniej wybrane elementy analizy marketingowej, technologicznej, organizacyjnej oraz ekonomiczno-finansowej. Ma on podsumować i ująć w liczby planowaną działalność, zweryfikować jej efektywność finansową (rentowność, płynność, stopa zwrotu itd.) oraz zmierzyć wartość i zaproponować dobranie optymalnych źródeł finansowania.

Analizy

W ramach pozostałych analiz oferuję m.in. analizy ekonomiczno-finansowe (sprawozdań przedsiębiorstw czy budżetów miast, planowanych przedsięwzięć itd.), analizy strategiczne czy analizy sektorowe.

Szczególnym rodzajem są analizy due diligence („należyta staranność”), które są opisem stanu przedsiębiorstwa w kluczowych obszarach funkcjonowania (rynkowym, finansowym, formalno-prawnym, organizacyjnym itd.). Mają one zastosowanie w sytuacjach, gdy podmiot zamierza zaprezentować niezależną, obiektywną i kompletną informację o swojej aktualnej sytuacji np. potencjalnemu inwestorowi.

Doradztwo

Pozostałe doradztwo obejmuje np. pomoc przy przygotowaniu do wejścia na nowe rynki czy przy komercjalizacji nowych technologii (w tym współpracę z rzecznikami patentowymi), a także bardziej kompleksowe projekty.

Dodatkowo oferuję usługę monitoringu spółek w ramach nadzoru właścicielskiego oraz obsługę kontrolingową.

Opinie biegłego

Jako biegły sądowy i skarbowy opracowuję opinie dla sądów, prokuratur, CBA i urzędów skarbowych.

Zakres moich opinii obejmuje wyceny spółek, przedsiębiorstw i wartości niematerialnych (takich jak znaki towarowe, patenty, know how), a także wszelkie analizy dokumentów finansowych.